Skip to content

Námsráðgjafar skólans eru tveir, Elín Sif Welding Hákonardóttir og Kristjana Þrastardóttir. 

Hlutverk námsráðgjafa er að vera talsmenn nemenda í skólanum, standa vörð um velferð nemenda og leita lausna í málum þeirra.  Námsráðgjafar eru bundnir þagnarskyldu um einkamál nemenda, að undanskyldum ákvæðum í lögum um barnavernd nr. 80/2002.  Öllum nemendum og foreldrum stendur til boða að leita til námsráðgjafa.

Forráðamenn geta pantað tíma hjá námsráðgjafa í síma 411-7700 eða með tölvupósti á netföngin elin.sif.welding.hakonardottir@rvkskolar.is og kristjana.thrastardottir@rvkskolar.is.

Helstu verkefni námráðgjafa:

 • ráðgjöf og fræðsla um náms- og próftækni
 • ráðgjöf um náms- og starfsval nemenda
 • persónulegur og félagslegur stuðningur við nemendur
 • ráðgjöf og aðstoð í eineltis- og forvarnarmálum
 • móttaka nýrra nemenda
 • fundarseta í nemendaverndarráði
 • reglulegt samstarf við Töfrasel, Tíuna, Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og heilsugæslu hverfisins

Námsráðgjöf 1. – 7. bekk

Nemendum í 1.-7. bekk stendur til boða að leita eftir aðstoð og ráðgjöf námsráðgjafa vegna náms- eða persónulegra málefna. Nemendur geta snúið sér beint til námsráðgjafa og óskað eftir aðstoð. Á þessu skólastigi er algengt að umsjónarkennarar eða foreldrar vísi málum til námsráðgjafa.

Námsráðgjafar bjóða eftir þörfum upp á skipulögð námskeið m.a. ART þjálfun (félagsfærni og sjálfstjórn), prófkvíðanámskeið, sjálfstyrkingarnámskeið, samskipti stúlkna, krakkaspjall og fleira. Námskeið­in eru skipulögð í samráði við skólastjórnendur og umsjónarkennara. Samþykki foreldra þarf ávallt að liggja fyrir.

Námsráðgjafar koma að forvarnartengdri fræðslu og leggja fyrir tengslakannanir í 1.-7. bekk í samráði við umsjónarkennara hvers árgangs.

Námsráðgjöf 8. – 10. bekkur

Nemendum í 8.-10.bekk stendur til boða að leita eftir aðstoð og ráðgjöf námsráðgjafa vegna náms eða persónulegra málefna. Nemendur geta snúið sér beint til námsráðgjafa eða fyllt út viðtalsbeiðni sem er að finna fyrir framan skrifstofur námsráðgjafa.

Námsráðgjafar bjóða auk þess reglulega upp á skipulögð námskeið m.a. í námstækni, auk prófkvíðanámskeiða og sjálfstyrkingarnámskeiða. Foreldrar, nemendur og kennarar geta skráð nemendur á þessi námskeið hjá námsráðgjöfum. Samþykki foreldra þarf ávallt að liggja fyrir.

Nemendur í 10. bekk fá 1 kennslustund í viku í náms- og starfsfræðslu þar sem farið verður í

 • námstækni
 • verkefni sem tengjast gildismati, viðhorfum, áhuga og fyrirætlunum nemenda
 • námsleiðir sem bjóðast á framhaldsskólastigi
 • vinnumarkaðinn
 • tengsl náms og starfs
 • gerð ferilskráa
 • framtíðar markmiðasetningu
 • atvinnuumsóknir
 • upplýsingatækni í upplýsingaleit um nám og störf

Nemendum Árbæjarskóla er boðið á sameiginlega kynningu framhaldsskólanna, auk þess senda námsráðgjafar upplýsingar til foreldra og nemenda um opin hús í framhaldsskólum. Nemendur geta fengið einstaklingsmiðaða ráðgjöf ef þess er óskað.

Hjá námsráðgjöfum er að finna ýmsa bæklinga og upplýsingar um framhaldsskóla. Á vefslóðunum menntagatt.is og idan.is má einnig finna upplýsingar um nám og störf.

Þá koma námsráðgjafar að forvarnartengdri fræðslu og leggja fyrir tengslakannanir í árgöngum í samráði við umsjónarkennara.

Nám að loknum grunnskóla

Námsráðgjafar skólans byrja í 8. bekk að kynna nemendum námsúrval framhaldsskólanna. Mikilvægt er að nemendur hafi góða þekkingu á framhaldsskólakerfinu og inntökuskilyrðum framhaldsskólanna.

Fræðslunni er skipt upp á eftirfarandi hátt:

 1. bekkur: Nemendur í 10.bekk fá 1 kennslustund í viku í náms- og starfsfræðslu.

Nemendum Árbæjarskóla er boðið á sameiginlega kynningu framhaldsskólanna sem er mismunandi milli ára, auk þess sem þeim stendur til boða að heimsækja framhaldsskólana þegar opin hús eru haldin þar. Þær heimsóknir eru ekki á vegum skólans en kynntar vel fyrir foreldrum og á þeirra ábyrgð að fara með börnin sín.

Nemendur geta fengið einstaklingsmiðaða ráðgjöf ef þess er óskað.

Hjá námsráðgjöfum má nálgast upplýsingar um nám í framhaldsskólum. Einnig eru rafrænar upplýsingar á www.idan.is og naestaskref.is.

 

Námstækni

Með námstækni er átt við þær aðferðir sem nemandinn notar við að tileinka sér námsefnið. Einstaklingsbundið er hve langan tíma það tekur hvern og einn að læra eitthvað nýtt. Áhugi, einbeiting og námstækni skipta þar miklu máli. Sá sem vill bæta árangur sinn ætti því að skoða námsvenjur sínar og athuga hvernig hann getur bætt þær. Markmið fræðslu og ráðgjafar um námstækni er að nemendur kynnist hugsunum, viðhorfum, og námsaðferðum sem rannsóknir og reynsla hafa sýnt að eru árangursríkar.

Námsráðgjafi ræðir við nemendur um:

 • námsaðferðir
 • námsvenjur
 • skipulag
 • einbeitingu
 • minnistækni
 • upprifjun
 • lestraraðferðir
 • glósutækni
 • aðferðir til að draga úr prófkvíða

 

Til að ráðgjöfin nýtist nemandanum sem best er mikilvægt að hann hafi áhuga og vilja til að nýta sér aðstoðina. Námsráðgjafar kenna nemendum námstækni bæði einstaklingslega sem og í litlum hópum á sérstökum námstækninámskeiðum. Tímapantanir og skráning á námskeið fer fram hjá námsráðgjöfum. Samþykki foreldra þarf ávallt að liggja fyrir.

Próftækni

Með próftækni er átt við þær aðferðir sem nemandinn notar við prófundirbúning og í próftökunni. Góður og markviss undirbúningur fyrir próf skiptir miklu máli. Mestu skiptir þó að nemandinn læri jafnt og þétt yfir veturinn og er þá prófundirbúningurinn einungis upprifjun.   Gott skipulag, jákvætt hugafar og góður undirbúningur dregur úr prófkvíða. Ef nemandi þjáist af miklum prófkvíða er mikilvægt að hann leiti sér aðstoðar. Hægt er að fá ráðgjöf hjá námsráðgjafa.

Námsráðgjafar aðstoða nemendur við skipulagningu og prófundirbúning ef þess er óskað. Tímapantanir fara fram hjá námsráðgjöfum.

Stuðningur

Námsráðgjafi veitir nemendum stuðning vegna persónulegra og félagslegra mála, skólasóknar og hegðunar.  Stuðningurinn er einstaklingsmiðaður þar sem nemandanum er hjálpað að leita lausna. Námsráðgjafinn vísar á önnur úrræði sé þess þörf. Sá stuðningur sem námsráðgjafinn veitir hefur það að markmiði að aðstoða nemandann þannig að hann geti náð hámarks árangri í námi sínu. Námsráðgjafi er bundinn trúnaði um einkamál nemenda.

Dæmi um vandamál sem hægt er að leita aðstoðar við eru:  Námsleiði, mætingar, vandamál í samskiptum, stríðni, einelti, sorg, þunglyndi, kvíði, feimni og vímuefni.

Atvinnutengt nám er í boði fyrir þá nemendur sem nemendaverndarráð telur að þurfi á því að halda. Námsráðgjafar skólans halda utan um þá nemendur sem sækja atvinnutengt nám og eru tengiliðir við vinnustaði nemendanna.