Skip to content

Skipulag náms og kennslu

Umsjónarkennarar sinna meirihluta kennslunnar á þessu aldursstigi en faggreinakennt er í íþróttum, sundi, dansi, tónmennt og list- og verkgreinum.

Skipulag kennslu og umsjónar í 1. –  4. bekk er þannig háttað að utan um hvern árgang halda tveir til fjórir umsjónarkennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum. Þeir vinna saman að skipulagi náms og tengslum heimilis og skóla.

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og list- og verkgreinum.

Í 1. – 2. bekk er hluti list- og verkgreina kenndur í hópum hjá umsjónarkennurum. List- og verk­grein­ar eru kenndar í lotum í 3. - 4. bekk. Í 3. bekk eru kenndar hönnun og smíði, leiklist, textíl og heimilisfræði. Í 4. bekk eru kenndar myndmennt, textíl, heimilisfræði, hönnun og smíði og leiklist

Stundaskrár nemenda er að finna á Mentor.is sem nemendur og foreldrar eru með notendastýrðan aðgang að.

Starfsáætlun nemenda

Við skipulag náms og kennslu í Árbæjarskóla er nemandinn ávallt í öndvegi þar sem megináherslan er lögð á vellíðan og vandaða fræðslu. Nauðsynlegt er að þetta tvennt fari saman enda á hvorugt að geta verið án hins í þróttmiklu grunnskólastarfi. Fjölbreytni námsgreina er mikil og áhersla á að hver og einn fái notið sín og ræktað hæfileika sína.

Skipulag í 1. – 4. bekk

Umsjónarkennarar sinna meiri hluta kennslunnar á þessu aldursstigi en faggreinakennt er í íþróttum, sundi, dansi, tónmennt og list- og verkgreinum.

Skipulag kennslu og umsjónar í 1. –  4. bekk er þannig háttað að utan um hvern árgang halda tveir til fjórir umsjónarkennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum. Þeir vinna saman að skipulagi náms og tengslum heimilis og skóla.

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og list- og verkgreinum.

Í 1. – 2. bekk er hluti list- og verkgreina kenndur í hópum hjá umsjónarkennurum. List- og verk­grein­ar eru kenndar í lotum í 3. - 4. bekk. Í 3. bekk eru kenndar myndmennt, textíl, heimilisfræði, hönnun og smíði og leiklist. Í 4. bekk eru kenndar smíði, myndmennt og heimilisfræði.

Stundaskrár nemenda er að finna á Mentor.is sem nemendur og foreldrar eru með notendastýrðan aðgang að.

Skipulag í 5. – 7. bekk

Skipulag kennslu og umsjónar í 5. –  7. bekk er þannig háttað að utan um hvern árgang halda tveir til þrír kennarar sem bera sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum og tengslum heimilis og skóla.

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum í skólanum.  Kynjaskipt er í sundi og sækja stúlkur sund fyrir áramót en drengir eftir áramót.

List- og verkgreinar eru kenndar í lotum. Í 5. bekk eru kenndar myndmennt, heimilisfræði og smiðja. Í 6. bekk eru kenndar tilversn, hönnun og smíði, heimilisfræð, textíl og leiklist. Í 7. bekk eru kenndar heimilisfræði, hönnun og smíði, leiklist og myndmennt.

Stundaskrár nemenda er að finna á Mentor.is sem nemendur og foreldrar eru með notendastýrðan aðgang.

Umsjónarkennarar sinna meiri hluta kennslunnar á þessu aldursstigi en faggreinakennt er í íþróttum, sundi, dansi, tónmennt og list- og verkgreinum.

Stundaskrár nemenda er að finna á Mentor.is sem nemendur og foreldrar eru með notendastýrðan aðgang að.

Skipulag í 8. – 10. bekk

Skipulag umsjónar í 8. –  10. bekk er þannig háttað að hverjum árgangi er fjór- og fimmskipt og heldur einn umsjónarkennari utan um hvern hóp. Samvinna umsjónarkennara er þó mikil og bera þeir sameiginlega ábyrgð á starfinu í árganginum og vinna saman að tengslum heimilis og skóla.  Á unglingastiginu er faggreinakennsla sem þýðir að fagkennarar eru ábyrgir fyrir kennslu hverrar námsgreinar.

Mikið er lagt upp úr hreyfingu og heilbrigðum lífsháttum í skólanum. Nemendur í unglingadeild sækja íþróttir og sund auk þess sem fjöldi valgreina er í boði þar sem hugað er sérstaklega að þessum þáttum. Kynjaskipt er í sundi og sækja stúlkur sund fyrir áramót en drengir eftir áramót.

Stundaskrár nemenda er að finna á Mentor.is sem nemendur og foreldrar eru með notendastýrðan aðgang.

 

Bundið val og frjálst val í 8. - 10. bekk

Nemendur í 8. bekk stunda nám í bundnu list- og verkgreinavali en býðst ekki frjálst val. Nemendur í 9. og 10. bekk stunda nám í frjálsu vali sem er til viðbótar kjarnagreinunum. Boðið er upp á fjölmargar mismunandi námsgreinar og er í flestum þeirra um blöndun að ræða milli árganga í hópum. Lögð er áhersla á að nemendur vandi val sitt og séu meðvitaðir um inntak þeirra námsgreina sem þeir velja. Val nemenda getur styrkt stöðu þeirra við umsókn í framhaldsskóla geti þeir sýnt fram á sérhæfingu í námi sem vísar inn á ákveðnar brautir framhaldsskólans.

Nemendum í 9. og 10. bekk býðst að stunda nám í framhaldsskólaáföngum í kjarnagreinunum sex: Íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, samfélagsfræði og náttúrufræði. Undanfari að slíku vali er að nemendur hafi lokið matsviðmiðum 10. bekkjar í viðkomandi grein. Framhaldsskólaáfangar í þýsku og bókfærslu eru undanskyldir, þar sem undanfari þessara faggreina er að nemandi hafi hlotið B í undirbúningsáföngum sem kenndir eru í Árbæjarskóla. Framhaldsskólaáfangarnir eru stundaðir í fjar­námi í samstarfi við framhaldsskóla.

Skipulegt nám og íþróttaiðkun utan skóla metið sem valgrein

Í lögum um grunnskóla frá 2008 segir: ,,Heimilt er að meta skipulagt nám sem stundað er utan grunnskóla, t.d. við tónlistarskóla, sem hluta af grunnskólanámi samkvæmt nánari útfærslu í aðalnámskrá grunnskóla. Stundi nemandi slíkt nám er viðkomandi sveitarstjórn ekki skylt að standa straum af kostnaði sem af því leiðir þótt námið njóti viðurkenningar í stað skyldunáms. Jafnframt er heimilt að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífi, félagslífi, íþróttum eða skipulögðu sjálfboðastarfi sem nám, enda falli það að markmiðum skólastarfs”.

Með hliðsjón af framansögðu gefst nemendum Árbæjarskóla í 9. – 10. bekk kostur á að velja nám við aðra skóla eða íþróttaiðkun. Árbæjarskóli getur viðurkennt slíkt nám sem hluta af valgreinum. Skólayfirvöld telja eðlilegt að viðurkenna nám sem uppfyllir ákveðin skilyrði, enda sé það í anda aðalnámskrár grunnskóla. Nemandi getur sótt um annað formlegt nám að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Ætíð er það samt skólinn sem ákveður endanlega hvaða nám hann viðurkennir sem hluta af valgreinum sínum miðað við lögboðinn kennslustundafjölda á viku. Forsendur fyrir umsókn eru m.a. þær að námið sé formlegt, til sé áætlun um námið og markmið og mat á árangri, tímasókn skráð og að allur kostnaður sé greiddur af foreldrum. Foreldrar bera ábyrgð á þessu námi barna sinna gagnvart Árbæjarskóla og eiga að láta vita ef einhver misbrestur verður á.

Hver grein utan skóla jafngildir einni klukkustund á viku í vali. Hver nemandi getur fengið mest metnar 2 klukkustundir á viku stundi hann nám utan skóla eða íþróttir í tveimur aðskildum greinum.