Skólareglur (30. gr. l.nr. 91/2008) og skólabragur

Grundvöllurinn að góðu skólastarfi er sá að hver og einn virði náunga sinn sem og sjálfan sig. Mikilvægt er að allir í skólastarfinu hafi tækifæri til að stunda vinnu sína án truflunar og áreitis annarra. Starfsmenn, nemendur og foreldrar skulu kynna sér skólareglur Árbæjarskóla. Skólareglur Árbæjarskóla eru endurskoðaðar á hverju ári. Þær eru kynntar foreldrum á kynningarfundum ásamt því að umsjónarkennarar fara yfir þær með nemendum sínum við upphaf skólaárs.

Almennar skólareglur

 1. Samskipti í skólanum grundvallast á gagnkvæmri virðingu, jákvæðni, kurteisi og tillitssemi. Nemendur fari að fyrirmælum starfsmanna skólans.
 2. Foreldrar eru ábyrgir fyrir því að börn þeirra mæti stundvíslega í skólann með þau gögn sem nota skal hvern dag. Foreldrum ber að tilkynna veikindi og leyfi strax að morgni dags að öðrum kosti er litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða.
 3. Nemendur gangi vel um skólann sinn jafnt innan sem utan dyra.
 4. Notkun hjóla, hjólabretta, hlaupahjóla og vélhjóla er ekki leyfð á skólalóðinni á skólatíma. Þessi farartæki eru ekki geymd inni í skólanum heldur þarf að geyma þau við hjólagrindur utandyra. Mælst er til þess að nemendur í 1. – 4. bekk komi ekki á hjólum í skólann.
 5. Mynd- og hljóðupptökur eru aðeins leyfðar í skólahúsnæði og á skólalóð Árbæjarskóla á skólatíma með leyfi skólastjórnar.
 6. Nemendur komi með hollt og gott nesti að heiman. Við sérstök tilefni geta kennarar heimilað að nemendur komi með annars konar nesti.
 7. Nemendum eru hvorki í yfirhöfnum inni í kennslustofu né með höfuðföt.
 8. Notkun snjalltækja er óheimil í kennslustundum nema með sérstöku leyfi kennara.
 9. Öll neysla matar og drykkja í kennslustofum unglinga, sem og á bókasafni, er óheimil.
 10. Nemendur í 1. – 6. bekk eiga að vera úti í frímínútum nema veikindi eða veður hamli útivist. Nemendur eiga að vera á skólalóð á skólatíma.
 11. Nemendur eiga ekki að skilja verðmæti eftir í fötum sínum, á göngum eða í búningsklefum. Skólinn tekur hvorki ábyrgð á persónulegum munum nemenda né fjármunum.
 12. Reykingar, veip sem og notkun hvers kyns vímuefna er bönnuð í skólanum, á skólalóðinni og hvar sem nemendur eru á vegum skólans.
 13. Starfsmönnum skólans er óheimilt að neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni. Í slíkum tilvikum skal ávallt greina foreldrum frá málavöxtum.
 14. Skólareglur Árbæjarskóla og punktakerfi gilda hvar sem nemendur eru á vegum skólans.

Reglur um leyfi og forföll

 1. Foreldrum ber að tilkynna veikindi og leyfi strax að morgni skóladags í síma 411 7700 eða á netfangið arbaejarskoli@rvkskolar.is eða á mentor.is. Að öðrum kosti er litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða.
 2. Þurfi nemandi að yfirgefa skólann á miðjum degi vegna skyndilegra veikinda eða annarra gildra ástæðna á að láta vita á skrifstofu skólans. Þá er haft samband við foreldri sem staðfestir brottför viðkomandi úr skólanum. Sé þetta ekki gert er litið svo á að um óheimila fjarvist sé að ræða.
 3. Þurfi nemandi leyfi í 1 - 2 daga skal foreldri tilkynna það á skrifstofu skólans. Ef um lengri tíma er að ræða skal sækja um það á sérstöku eyðublaði.
 4. Leyfi sem er lengra en ein vika er litið á sem tímabundna undanþágu frá skólasókn. Í slíkum tilfellum skal foreldri sækja um það á þar tilgerðu eyðublaði. Þegar umsókn um leyfi berst aflar umsjónarkennari sér upplýsinga um stöðu viðkomandi nemanda og framvindu náms í einstökum greinum.  Að því loknu hefur hann samband heim og ræðir við foreldra viðkomandi um umsögn sína. Sæki foreldrar um undanþágu frá skólasókn í lengri tíma er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Skólinn áskilur sér hins vegar rétt til að hafna tímabundinni undanþágu frá skólasókn ef ástæða þykir til. Foreldrum er bent á 15. gr. laga um grunnskóla en þar sem segir m.a.: „Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.“

Skólasókn nemenda – Punktakerfi í 1. – 10. bekk

Í Árbæjarskóla er sérstakt eftirlit með skólasókn nemenda í 1. – 10. bekk í Mentor kerfinu og er skólasóknin sýnileg foreldrum og nemendum þar. Þá sendir umsjónarkennari foreldrum vikulega upplýsingar í tölvupósti um stöðu skólasóknar.

Nemendur fá einkunn fyrir skólasókn sem gildir fyrir allt skólaárið. Einkunn er gefin í bókstöfum A, B, C, D og kemur skólasóknareinkunn fram á vitnisburðarblaði nemandans eins og aðrar einkunnir sem segja til um frammistöðu hans í skólanum.

 

A B C D
Engir punktar 1 – 20 punktar 21 – 40 punktar Fleiri en 40 punktar

 

Kerfið telur fjölda punkta vegna eftirfarandi þátta:

 

 • við óheimila fjarvist fær nemandi 2 punkta fyrir hverja kennslustund
 • komi nemandi til kennslustofu á eftir kennara telst hann seinn og fær 1 punkt
 • komi hann 15 mínútum of seint fær hann óheimila fjarvist og þá 2 punkta
 • brottvíki kennari nemanda úr kennslustund vegna óæskilegrar hegðunar, með því að láta skólastjórnanda sækja viðkomandi, fær nemandinn 2 punkta.

 

Foreldrar eru ábyrgir fyrir því að fylgjast með punktastöðu barna sinna á Mentor og skulu hafa samband við umsjónarkennara ef þeir hafa athugasemdir. Ekki eru leiðréttar skráningar sem eru eldri en vikugamlar.

Ferill vegna óheimilla fjarvista og seinkoma

 1. Þegar nemandi er kominn með 10 punkta vegna ofangreindra þátta, hefur umsjónarkennari samband við foreldra viðkomandi og gerir þeim grein fyrir stöðu mála og útskýrir næstu skref ef skólasókn lagast ekki. Einnig ræðir umsjónarkennarinn við nemandann.
 2. Þegar nemandi er kominn með 20 punkta vegna ofangreindra þátta, skal umsjónarkennari funda með foreldrum og viðkomandi nemanda og leita lausna. Á þeim fundi útskýrir umsjónarkennari næstu skref ef skólasókn lagast ekki.
 3. Takist ekki að finna lausn á skólasókn nemanda og nemandi er kominn með 50 punkta vegna ofangreindra þátta, vísar umsjónarkennari máli viðkomandi til aðstoðarskólastjóra. Aðstoðarskólastjóri leitar lausna í samráði við foreldra viðkomandi nemanda og útskýrir næstu skref ef skólasókn lagast ekki.
 4. Takist ekki að finna lausn á skólasókn nemanda vísar aðstoðarskólastjóri við 80 punkta málum viðkomandi nemanda til úrlausnar skólastjóra. Skólastjóri leitar lausna í samráði við foreldra viðkomandi nemanda og útskýrir næstu skref ef skólasókn lagast ekki. 

Veikindi og leyfi

Veikindi og leyfi

Í Árbæjarskóla er sérstakt eftirlit með veikinda- og leyfisskráningum nemenda í 1. – 10. bekk í Mentor kerfinu og er sú skráning sýnileg foreldrum og nemendum þar. Þá sendir umsjónarkennari foreldrum vikulega upplýsingar í tölvupósti um stöðu skólasóknar og þar er hægt að sjá þessar upplýsingar. Þessi viðbót við skólasóknarkerfið er til þess að grípa betur inn í hugsanlegan skólasóknarvanda.

Þurfi nemandi leyfi í 3 – 5 daga skulu foreldrar sækja um það á sérstöku eyðublaði sem hægt er að nálgast á skrifstofu skólans eða á heimasíðu skólans.

Leyfi sem eru umfram eina viku teljast til tímabundinnar undanþágu frá skólasókn. Um slík leyfi gildir 15. grein laga um grunnskóla nr. 91 frá 2008 en þar segir:

„Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinnu upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.”

Óski foreldrar eftir slíkum leyfum þurfa þeir að sækja um þau á sérstöku eyðublaði sem hægt er að nálgast á skrifstofu skólans eða á heimasíðu skólans. Umsjónarkennarar hafa síðan samband við foreldra áður en leyfið er veitt þar sem farið er yfir ástæður leyfisbeiðninnar.

Ferill vegna veikinda og leyfa

 1. Þegar nemandi er búinn að vera fjarverandi vegna veikinda og/eða leyfa í 10 daga hefur umsjónakennari samband við foreldra viðkomandi nemanda. Umsjónarkennari aflar upplýsinga hjá foreldrum um ástæður fjarverunnar og lætur hlutaðeigandi aðila (kennarar, námsráðgjafar, skólastjórnendur) vita sé þess þörf. Málið rætt í nemendaverndarráði ef þurfa þykir.
 2. Þegar nemandi er búinn að vera fjarverandi vegna veikinda og/eða leyfa í 15 daga hefur umsjónakennari samband við foreldra viðkomandi nemanda. Umsjónarkennari aflar upplýsinga hjá foreldrum um ástæður fjarverunnar og lætur hlutaðeigandi aðila (kennarar, námsráðgjafar, skólastjórnendur) vita sé þess þörf. Boðar umsjónarkennari foreldra til fundar ef þurfa þykir og hefur á þeim fundi með sér námsráðgjafa, hjúkrunarfræðing, fulltrúa frá þjónustumiðstöð eða þá aðila sem hann telur að sitja þurfi fundinn. Málið rætt í nemendaverndarráði ef þurfa þykir.
 3. Þegar nemandi er búinn að vera fjarverandi vegna veikinda og/eða leyfa í 20 daga hefur umsjónakennari samband við foreldra viðkomandi nemanda. Umsjónarkennari aflar upplýsinga hjá foreldrum um ástæður fjarverunnar og lætur hlutaðeigandi aðila (kennarar, námsráðgjafar, skólastjórnendur) vita sé þess þörf. Boðar umsjónarkennari foreldra til fundar og hefur á þeim fundi með sér námsráðgjafa, hjúkrunarfræðing, fulltrúa frá þjónustumiðstöð eða þá aðila sem hann telur að sitja þurfi fundinn. Málið rætt í nemendaverndarráði. Málum vísað til aðstoðarskólastjóra ef áframhald verður á fjarveru vegna veikinda og/eða leyfa. Skólinn getur óskað eftir vottorði sé nemandi búinn að vera fjarverandi vegna veikinda í 20 daga.
 4. Þegar nemandi er búinn að vera fjarverandi vegna veikinda og/eða leyfa í 30 daga hefur aðstoðarskólastjóri samband við foreldra viðkomandi nemanda og boðar til fundar. Á fundinum verða auk aðstoðarskólastjóra, umsjónarkennari og þeir aðilar sem hann telur að sitja þurfi fundinn. Málið rætt í nemendaverndarráði og tilkynnt til barnaverndar ef þurfa þykur. Málum vísað til skólastjóra ef áframhald verður á fjarveru vegna veikinda og/eða leyfa.
 5. Þegar nemandi er búinn að vera fjarverandi vegna veikinda og/eða leyfa í 40 daga hefur skólastjóri samband við foreldra viðkomandi nemanda og boðar til fundar. Á fundinum verða auk skólastjóra, umsjónarkennari og þeir aðilar sem hann telur að sitja þurfi fundinn. Málið rætt í nemendaverndarráði og tilkynnt til barnaverndar ef þurfa þykir.

Á öllum stigum máls geta málsaðilar kallað eftir ráðgjöf og handleiðslu sérfræðiþjónustu skóla.

Reglur um íþróttir og sund

Íþrótta- og sundfatnaður

Nemendur klæðast hefðbundnum sundfatnaði í sundtímum, sundbuxum eða sundbolum.  Í íþrótta­tímum klæðast nemendur stuttbuxum/hjólabuxum/leggings og íþróttabol.

Í 1. bekk eru íþróttaskór ekki leyfðir en frá og með 2. bekk er skylda að vera í íþróttaskóm.

 • Ef nemendur í 1. – 4. bekk gleyma íþróttafatnaði þá horfa þeir á.
 • Ef nemendur í 5. – 7. bekk gleyma íþróttafatnaði þá fara þeir á bókasafnið.
 • Ef nemendur í 8. – 10. bekk gleyma íþróttafatnaði eru þeir í skólanum á meðan á íþróttatíma í Fylkishöll stendur.

Ef nemendur gleyma ítrekað íþrótta- og sundfatnaði skulu íþróttakennarar gera umsjónarkennurum viðvart sem hafa samband við foreldra viðkomandi nemenda eða þeir hafa samband sjálfir.

Sturtur

Æskilegt er að nemendur fari í sturtu að loknum íþróttatímum. Nemendum ber að hafa með sér handklæði að heiman.

Leyfi vegna íþrótta eða sunds

Foreldri biður um leyfi á skrifstofu skólans fyrir kennslustund.  Kennarar gefa ekki munnleg leyfi, þau þurfa öll að fara í gegnum skrifstofuna.  Skila þarf inn læknisvottorði ef nemandi er frá í tvær vikur eða lengur.  Læknisvottorð gilda fyrir þann tíma sem tilgreindur er á vottorði og ber að skila í upphafi leyfistímans.

Reglur um nemendaferðir

Áður en nemendaferðir eru skipulagðar þarf að leita heimildar skólastjórnar Árbæjarskóla. Kennarar þurfa að undirbúa ferðir með það góðum fyrirvara að nemendur og foreldrar séu vel upplýstir um tilgang ferðar og skipulag. Skólastjórnendur Árbæjarskóla aðstoða við undirbúning varðandi framkvæmd ferða sé þess óskað. Einnig sjá skólastjórnendur um skipulag kennslu og starfsmannahald vegna ferða. Leitast skal við að í ferðum nemenda utan skóla sé umsjónarkennari árgangsins með í för.

Við upphaf ferðar skal kennari halda ákveðnu skipulagi á sínum hópi og fylgjast með nemendum sínum meðan á för stendur. Komi upp agavandamál eða alvarleg brot á skólareglum eða landslögum í ferðum á vegum skólans skal nemandi sendur heim á kostnað foreldra sinna.

Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnar Árbæjarskóla getur komið til ákvörðunar skólastjórnar í samráði við umsjónarkennara hvort viðkomandi nemandi fær heimild til þátttöku í ferð á vegum skólans. Einnig geta skólastjórn og umsjónarkennarar óskað eftir þátttöku foreldra í nemendaferðum ef þurfa þykir.

Mæti nemandi ekki í skipulagðar vettvangs- eða nemendaferðir er honum ætlað að mæta í skólann til annars skólastarfs.

Undirbúningur vettvangsferða

Mikilvægt er að undirbúa nemendur vel fyrir vettvangsferð með því að ræða tímanlega um ferðina og skapa góða stemningu. Starfsmenn sem undirbúa og skipuleggja ferðina þurfa að upplýsa vel þá starfsmenn sem bætast í hópinn þegar að ferðinni kemur auk þess að upplýsa skólastjórnendur um ferðatilhögun. Einnig er afar mikilvægt að foreldrar séu vel upplýstir um ferðina, tilhögun hennar og tilgang þannig að nemendur séu bæði í viðeigandi klæðnaði og hafi meðferðis nesti og það sem þurfa þykir í tilteknar ferðir.

Strætisvagnaferðir

Ef farið er með strætisvagni skal ganga úr skugga um tímasetningar ferða og að fargjald sé meðferðis. Mikilvægt er að telja nemendur áður en lagt er af stað.

Nemendur skulu kom í röð að strætisvagnaskýlinu og bíða fyrir aftan það í a.m.k. 2 metra fjarlægð frá götu þar til vagninn kemur. Þegar vagninn kemur fer einn starfsmaður inn, tilkynnir um stærð hópsins og greiðir fargjaldið. Telja skal nemendur inn í vagninn. Mikilvægt er að fá sæti fyrir sem flesta en ef engin sæti eru laus skal fara aftast í vagninn og láta nemendur setjast á gólfið þar. Þurfi nemendur að standa skulu þeir halda sér á meðan vagninn er á ferð.

Nemendur skulu sýna almenna kurteisi og mannasiði og standa upp fyrir eldra fólki. Einn starfsmaður skal vera við hverjar útgöngudyr til að koma í veg fyrir að nemendur fari út á röngum stað.

Telja skal nemendur út úr vagninum.

Ekki skal fara yfir götu fyrr en strætisvagninn er farinn.

Rútuferðir

Ef farið er með rútu skulu nemendur koma í röð að rútunni. Starfsmaður fer fyrstur inn í rútuna og síðan nemendur. Mikilvægt er að allir hafi sitt sæti og noti öryggisbelti. Telja verður börnin áður en lagt er af stað.

 • Nemendur skulu sýna almenna kurteisi og mannasiði.
 • Starfsmenn skulu dreifa sér um rútuna.
 • Þegar rútan er yfirgefin skal mynda röð fyrir utan hana og ekki skal fara yfir götu fyrr en hún er farin.

Ferð í almenningsgarða eða á aðra opinbera staði

Þegar komið er á áfangastað skulu starfsmenn setja upp bækistöð þar sem nemendur geta geymt farangur sinn. Einn starfsmaður skal ætíð vera á stöðinni bæði til að gæta að eigum nemenda og vera til staðar fyrir þá. Nemendur safnast saman á stöðinni og farið er yfir reglur sem gilda á viðkomandi stað og skilgreint á hvaða svæði nemendur mega vera. Tilgreint hvenær og hvar skuli borða nestið ef slíkt er með í för. Tilgreint hvenær halda skal heim á leið. Áður en áfangastaður er yfirgefinn skal ganga vel frá. Mikilvægt er að telja nemendur áður en haldið er af stað heim á leið.

Nemendaferðir erlendis

Vegna hugsanlegra nemendaferða erlendis þarf að leita heimildar skólastjórnar Árbæjarskóla, en þeir hópar sem um ræðir þurfa að hafa komið á og verið í tengslum við erlenda skóla.

Nemendur þurfa að vera í tengslum við umræddar skólastofnanir við leik og störf í að lágmarki 60% af ferðatíma. Nemendur þurfa að safna sameiginlega fyrir ferðinni.  Skólastjórn Árbæjarskóla setur þau skilyrði að 4 fararstjórar fylgi hverjum 25 nemendum og er þess krafist að helmingur þeirra komi úr hópi foreldra. Þeir sem þátt taka í undirbúningi og skipulagi námsferðar erlendis aðstoða, í kjölfarið, skólastjórn Árbæjarskóla við móttöku gesta ef til endurgoldinnar heimsóknar kemur. Ákveði skólastjórn Árbæjarskóla að fyrirhuguð nemendaferð verði ekki farin skal þeim peningum sem safnað hefur verið skipt jafnt milli þeirra nemenda sem þátt tóku í söfnuninni. Styrkir frá einstökum fyrirtækjum vegna ferða erlendis skulu endurgreiddir verði ferð ekki farin.

Reglur um próftöku nemenda og verkefnaskil

Reglur þessar gilda vegna allra prófa og verkefna í Árbæjarskóla.

 1. Nemendur skulu mæta stundvíslega í próf og hafa meðferðis skriffæri og önnur tilskilin gögn.
 2. Nemandi sem mætir eftir að próf hefst fær ekki aukinn próftíma.
 3. Nemendur skulu ekki valda truflun á próftíma. Rétta ber upp hönd þurfi nemandi að ná sambandi við kennara.
 4. Verði nemandi uppvís að svindli jafngildir það skilyrðislausri brottvikningu úr prófi.
 5. Þegar nemandi hefur lokið prófi situr hann áfram í prófstofu og vinnur að öðrum verkefnum, þar til prófi lýkur, nema kennari ákveði annað.
 6. Nemanda er óheimilt að vera með snjalltæki í prófum.
 7. Vilji nemandi gera athugasemd við próf eða framkvæmd þess, skal hann koma athugasemdum sínum á framfæri við viðkomandi fagkennara strax að loknu prófi.
 8. Mæti nemandi ekki í próf á tilsettum tíma hefur nemandinn tækifæri til að taka prófið á föstudegi eftir kennslu kl. 14:40 í sérstakri prófstofu. Velji nemandi að taka próf í lok vikunnar sendir kennari póst til foreldra þar sem þeim er tilkynnt um þetta og jafnframt gerð grein fyrir að mæti nemandinn ekki til próftöku þá, verði ekki hægt að meta þau hæfniviðmið að svo stöddu sem til grundvallar liggja í matinu.
 9. Skili nemandi ekki verkefni á tilsettum tíma, ræðir kennari við hann og býður honum að skila verkefninu í næstu kennslustund eða samkvæmt ákvörðun kennarans.  Kennari sendir póst til foreldra, þar sem þeim er tilkynnt um þetta og jafnframt gerð grein fyrir að skili nemandinn ekki verkefninu þá verði ekki hægt að meta þau hæfniviðmið að svo stöddu sem til grundvallar liggja í matinu.
 10. Hópverkefni skulu unnin í kennslustundum á skólatíma. Kennari fylgist með nemendum í hópastarfinu og metur hvern og einn nemanda. Námsmat úr hópverkefni getur því verið mismunandi milli einstaklinga innan hópa enda fari það eftir framlagi og hæfni hvers og eins.

Brot á prófreglum geta varðað brottrekstri úr prófi.  Umsjónarkennari skal tilkynna foreldri komi til brottvísunar nemanda úr prófi.

Prófreglur kennara

 1. Kennarar mæti tímanlega til prófyfirsetu þannig að próf geti hafist á tilsettum tíma.
 2. Prófstjóri sér til þess að tilskilin tæki og áhöld séu fyrir hendi í prófstofu, í samráði við umsjónarmann skólans.
 3. Prófstjóri sér til þess að fyrirmælum viðkomandi prófa og framkvæmd þeirra sé fylgt.
 4. Kennarar í prófstofu merkja við nemendur á mætingalista og afhenda nemendum prófverkefni auk þess sem þeir gæta þess að algjör kyrrð ríki í prófstofunni.
 5. Kennarar í prófstofu skulu gæta þess að nemendur merki prófverkefnin áður en þeir skila.
 6. Kennurum er óheimilt að sinna öðrum verkefnum meðan á yfirsetu stendur.
 7. Nemendur eiga rétt á að sitja allan próftímann á sama stað.
 8. Prófi telst lokið þegar allir nemendur hafa skilað prófverkefnum fyrir auglýst tímamörk.
 9. Kennarar í yfirsetu skulu við próflok raða prófúrlausnum eftir fyrirmælum prófstjóra. Úrlausnum ber að skila á ákveðinn stað samkvæmt fyrirmælum prófstjóra.

Reglur um tölvunotkun

 1. Tölvubúnaður Árbæjarskóla er eign skólans og einungis ætlaður til náms, kennslu, kynninga og annars er samræmist markmiðum skólans.
 2. Allir nemendur skólans hafa eigið notandanafn og netfang hjá skólanum.
 3. Handhafi notandanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess og verður að muna að skrá sig út í hvert skipti sem hann yfirgefur vinnusvæði.
 4. Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt.
 5. Neysla matar og drykkja er bönnuð nálægt tölvubúnaði skólans.
 6. Komi nemendur með fartölvur/spjaldtölvur í skólann eru þær alfarið á ábyrgð nemendanna og skal öll notkun þeirra vera í fullu samráði við viðkomandi kennara.
 7. Skemmi nemandi búnað skólans þarf foreldri hans að bæta tjónið.

 

Óleyfilegt er:

 • að misnota notandanafn og lykilorð annarra
 • að fara ólöglega inn á net og tölvur í eigu annarra
 • að breyta vinnuumhverfi á tölvum, eins og bakgrunni, skjáhvíld og táknmyndum
 • að setja inn, breyta, afrita eða fjarlægja vélbúnað, hugbúnað eða gögn sem eru í eigu skólans án samþykkis kennara og tölvuumsjónarmanns
 • að senda keðjubréf og annan ruslpóst

 

Brot á þessum reglum getur leitt til lokunar á aðgangi viðkomandi nemanda að tölvuneti skólans og getur orðið að lögreglumáli sé brotið alvarlegt

Reglur um bókasafn og námsgögn

Á bókasafni skólans fá nemendur og starfsfólk lánaðar bækur til lestrar og verkefnavinnu, allt að tvær bækur í senn.  Útlánstími bóka er tvær vikur og er mögulegt að framlengja lánið ef þörf krefur en lögð er áhersla á að útlánstími sé virtur.  Fara skal vel með gögn safnsins.  Ef þau týnast eða skemmast þarf að greiða fyrir tjónið.  Á safninu skal ganga hljóðlega um og taka tillit til þeirra sem þar eru við vinnu á hverjum tíma.  Neysla matar og drykkja er með öllu óheimil á safninu.  Nemendum ber að fara vel með þau námsgögn sem þeir fá til afnota.

Viðurlög við brotum á skólareglum

Brjóti nemandi skólareglur skal vísa máli hans til umsjónarkennara og fer þá um mál hans samkvæmt ferli um atferlis- og skólasóknarvanda.

Ef nemandi gerist sekur um alvarleg eða endurtekin brot á skólareglum getur skólastjóri vísað honum úr skóla um stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum nemanda og skólanefnd tafarlaust þá ákvörðun,sbr. 14. gr. laga nr. 91/2008, um grunnskóla.  Um slíka ákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga.

Gerist nemandi sekur um alvarlegt brot á skólareglum eða landslögum, hvar sem hann er á vegum skólans, verður hann sendur heim á kostnað foreldris.

Hafi málum nemanda verið vísað til skólastjórnar vegna brota á skólareglum getur það leitt til þess að viðkomandi verði meinuð þátttaka í nemendaferðum og almennu félagsstarfi skólans.

Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eignum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna.

Ferill vegna atferlis- og skólasóknarvanda

 1. Umsjónarkennari ræðir við nemanda. Samskiptin eru skráð í dagbók og sett í skjalamöppu nemanda.
 2. Umsjónarkennari ræðir við forráðamann nemanda. Samskiptin eru skráð í dagbók og sett í skjalamöppu nemanda.
 3. Umsjónarkennari leitar leiða til lausnar á málum nemanda. Hann kallar til fundar þá sem hann telur rétt að komi að lausn málsins, t.d. foreldra, nemandann, fagkennara, námsráðgjafa, fulltrúa frá þjónustumiðstöð eða aðra þá sem hann telur að geti aðstoðað við lausn  Tillaga að lausnarferli og þau úrræði sem ákveðið er að grípa til eru skráð og vistuð í skjalamöppu nemandans, fundur skráður í dagbók.  Næstu skref ef lausnarferli virkar ekki eru útskýrð fyrir hlutaðeigandi aðilum.
 4. Umsjónarkennari vísar máli nemanda til aðstoðarskólastjóra þegar fullreynt þykir að lausnarferlið sem ákveðið var virkar ekki. Aðstoðarskólastjóri kallar til fundar þá sem hann telur rétt að komi að lausn málsins og leggur það í kjölfarið fyrir Nemendaverndarráð skólans.  Mál tilkynnt til Barnaverndar ef þurfa þykir að mati ráðsins.  Samskipti og ákvarðanir eru skráð og vistuð í skjalamöppu nemandans, fundur skráður í dagbók.  Næstu skref ef lausnarferli virkar ekki eru útskýrð fyrir hlutaðeigandi aðilum.
 5. Aðstoðarskólastjóri vísar máli nemanda til skólastjóra þegar fullreynt þykir að lausnarferli aðstoðarskólastjóra virkar ekki. Skólastjóri heldur fund með foreldrum, nemanda og þeim sem þurfa þykir.  Samskipti og ákvarðanir eru skráð og vistuð í skjalamöppu nemandans, fundur skráður í dagbók.  Næstu skref ef lausnarferli virkar ekki eru útskýrð fyrir hlutaðeigandi aðilum enda vísar skólastjóri þá málinu til Barnaverndar Reykjavíkur og/eða Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur. Verklagsreglur Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur gilda um framhald málsins.
 6. Foreldrar geta hvenær sem er leitað til ráðgjafa foreldra og skóla á Skóla- og frístundasviði og/eða Þjónustumiðstöðvar hverfisins sem veitir ráðgjöf í málum sem varða agabrot, atferlisvanda og skólasókn.
 7. Komi upp ágreiningur milli heimilis og skóla skal farið að verklagsreglum Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur.

 

Á öllum stigum ferils í atferlis- og skólasóknarvanda getur skólinn í samvinnu við sérfræðiþjónustu skóla, foreldra og nemendur sett niður „Skólaáætlun“ sem getur gilt í tiltekinn tíma sem allir aðilar eru ásáttir um.

 

Í Skólaáætlun getur falist eftirfarandi

 • aðlöguð stundaskrá
 • skertur skóladagur
 • viðtöl nemanda við t.d. umsjónakennara, námsráðgjafa, unglingaráðgjafa, sálfræðing eða aðra þá aðila sem stutt geta við viðkomandi nemanda
 • regluleg skil á læknisvottorði
 • heimakennsla
 • tímabundin atferlismótun
 • tímabundin sértæk þjónusta
 • þjónusta heilsugæslu
 • sértæk þjónusta Þjónustumiðstöðvar
 • aðstoð utanaðkomandi aðila
 • ráðgjöf og handleiðsla
 • samstarf við félagsmiðstöðina Tíuna
 • samstarf við frístundina Töfrasel
 • samstarf við íþróttafélag
 • annað

 

Í framhaldi af undirritun Skólaáætlunar getur verið gott að vinna gátlista þar sem vandi nemandans er skilgreindur sérstaklega og hvað hefur verið gert til úrbóta. Gátlistinn er vistaður í skjalamöppu nemandans

Gagnlegar vefslóðir í tengslum við skólareglur, viðurlög o.fl.