Skip to content

Við skólann eru starfrækt námsver og atferlismótunarver. Tilgangur þeirra er að auka gæði náms þeirra nemenda í Árbæjarskóla sem eiga við sértæka náms– eða atferliserfiðleika að stríða.  Þar  einkennist starfið af fjölbreyttum kennsluháttum þar sem áherslan er á einstaklingsbundið nám, samkennslu og samvinnu nemenda. Lögð er áhersla á að styrkja sjálfstæð vinnubrögð nemenda og félagslega færni. Í atferlismótunarverinu er unnið sérstaklega með atferlismótun, þar sem nemendum er hjálpað að breyta hegðun sinni og efla sjálfsstjórn.

Unnið er að eftirfarandi markmiðum í náms- og atferlismótunarverinu

 • að bæta líðan nemenda í skólastarfinu
 • að styrkja sjálfsmynd og félagslega færni nemenda
 • að nemendur fái kennslu við hæfi
 • að bæta mælanlegan námsárangur nemenda
 • að auka færni nemenda í samvinnunámi
 • að auka færni nemenda í sjálfstæðum vinnubrögðum
 • að auka metnað og áhuga nemenda
 • að stuðla að góðri skólasókn nemenda
 • að nemendur átti sig á gildi og nauðsyn góðrar grunnmenntunar
 • að hjálpa nemandanum að hafa stjórn á eigin hegðu

Starfstilhögun

Nemendahópurinn í náms-/atferlismótunarveri samanstendur af nemendum úr mismunandi árgöngum sem eiga við náms – eða atferliserfiðleika að etja. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og kennslu. Þetta felur meðal annars í sér getumiðaða samkennslu í smáum hópum, jafnvel þvert á árganga, þar sem stutt er við sjálfstæð vinnubrögð og samvinnunám.

Hver nemandi tilheyrir ákveðnum umsjónarhópi en stundar nám sitt í náms-/atferlismótunarveri í einni námsgrein eða fleiri. Umsjónarkennarinn er lykilpersóna nemandans í skólastarfinu og fylgist því reglulega með framvindu hans í samstarfi við kennara þar.  Þegar kemur að ákvörðun um innritun, stöðumat og útskrift skulu allar ákvarðanir teknar í samráði við deildarstjóra stoðþjónustu.

Mikil áhersla er lögð á samskipti við heimilin þar sem nemendur eiga að finna að fylgst er náið með þeim jafnt heima og í skóla. Umsjónarkennari eða kennari í veri upplýsir foreldra reglulega um stöðu nemandans. Heimanám og öflug samvinna við heimilið er nauðsynlegur þáttur í starfseminni og er ætlað að tengja enn betur saman heimili og skóla. Með því eykst enn frekar þátttaka foreldra í námi og atferli barnanna.

Kennarar stýra starfi náms-/atferlismótunarvers.

Verklag getur falist í:

 • einstaklingsnámskrá er unnin fyrir hvern nemanda
 • kennsluáætlun er unnin fyrir hvern nemanda
 • einstaklingsmiðaðri námsefnisgerð/verkefnagerð
 • sjónrænu skipulagi
 • félagsfærnisögum
 • notkun Teacch-aðferðarinnar (Skipulögð kennsla)
 • reglulegum fundum með kennara og foreldrum
 • góðu upplýsingaflæði milli kennara, deildarstjóra stoðþjónustu og foreldra
 • tímabundinni aðstoð inn í árganga

 

Allir nemendur sem koma í námsver eru á ábyrgð ákveðins kennara þar.  Ef nemandi innritast í stærðfræði verður hann í umsjón stærðfræðikennara, nemandi sem innritast í íslensku verður í umsjón íslenskukennara o. s.frv.  Ef nemandi innritast í fleiri en eitt fag, meta kennarar hvaða kennari í námsveri ber ábyrgð á viðkomandi nemanda.  Sá kennari sér um gerð einstaklingsnámskrár, ef þörf krefur, og gerð kennsluáætlunar í samvinnu við fagkennara. Hann fylgist jafnframt með námi nemandans í námsverinu og skólasókn hans þar.  Þá leitast hann við að vera í góðu sambandi við nemandann, fagkennara og umsjónarkennara.

Nemendur í atferlismótunarveri eru á ábyrgð kennara atferlismótunarvers í samstarfi við umsjónarkennara.

Einstaklingsnámskrá/kennsluáætlun

Gerð er einstaklingsáætlun fyrir þá nemendur sem ekki fylgja áætlun árgangs. Þar koma fram upplýsingar um kennsluþætti, kennsluefni, námsmat, skammtíma- og langtímamarkmið, styrkleika, áhugamál, náms­aðlögun, félagsfærni og samskipti. Einstaklingsnámskrá/kennsluáætlun er endurmetin reglulega.

Sá kennari sem ber ábyrgð á nemanda í námsveri gerir einstaklingsnámskrá í samráði við fagkennara og umsjónarkennara.

Nemendur í atferlismótunarveri sem ekki fylgja námskrá árgangsins fá einstaklingsnámskrá sem kennari atferlismótunarvers gerir í samráði við fagkennara og umsjónarkennara árgangsins.

Kennsluáætlun er útbúin  fyrir alla nemendur sem koma í námsver. Kennsluáætlun er endurmetin reglulega.

Námsefnisgerð/verkefnagerð

Kennarar í námsveri og atferlismótunarveri sjá til þess að nemendur fái námsefni og verkefni við hæfi í samstarfi við umsjónarkennara/fagkennara.

Sjónrænt skipulag

Útbúið er sjónrænt skipulag fyrir þá nemendur sem það þurfa.  Í sjónrænu skipulagi felst m.a.

 • stundatafla
 • hegðun í kennslustundum, þ.e. upphaf, miðja og endir kennslustundar
 • vinnubrögð í kennslustundum, þ.e. á hverju á að byrja og viðfangsefni kennslustundarinnar

Félagsfærnisögur

Útbúnar  eru félagsfærnisögur fyrir þá nemendur sem það þurfa en í þeim felast m.a. leiðbeiningar um

 • hegðun í kennslustundum
 • hegðun í frímínútum
 • fara eftir skólareglum
 • félagsleg samskipti

Teacch aðferð (skipulögð kennsla)

Í skipulagðri kennslu felst m.a.

 • sjónrænt, skipulagt vinnuumhverfi eftir ákveðnu vinnukerfi
 • sjónræna umhverfið segir barninu hvar á að byrja og hvenær vinnu lýkur
 • umbun/verðlaun eftir vinnu og  einnig  inn á milli verkefna ef þarf
 • hæfilegur fjöldi verkefna á dag
 • fjölbreytileg verkefni
 • verkefnaval og vinnuumhverfi í samræmi við þroska barnsins

Fundir með umsjónarkennurum árgangsins/fagkennurum/foreldrum

Til að nám nemandans í náms- og atferlismótunarveri verði eins markvisst og kostur er, er nauðsynlegt að kennarar hans hafi  gott upplýsingarflæði sín á  milli og gott samband sé á milli  heimilis og skóla.   Fundi náms- og atferlismótunarverskennara með öðrum kennurum sem koma að nemandanum og foreldrum skal halda eins oft og þurfa þykir.

Gott upplýsingaflæði milli náms- og atferlismótunarvers og foreldra

Til að halda foreldrum vel upplýstum um nám barna sinna í náms- og atferlismótunarveri er nauðsynlegt að vera með gott upplýsingaflæði á milli funda.