Skip to content

Við skólann er starfrækt náms- og atferlismótunarver og er tilgangurinn með því að auka gæði náms þeirra nemenda í Árbæjarskóla sem eiga við sértæka náms– eða atferliserfiðleika að stríða.  Þar er einnig sinnt þeim nemendum sem komnir eru á undan samnemendum sínum í námi. Starfið í verinu einkennist af fjölbreyttum kennsluháttum þar sem áherslan er á einstaklingsbundið nám, samkennslu og samvinnu nemenda. Lögð er áhersla á að styrkja sjálfstæð vinnubrögð nemenda og félagslega færni. Unnið er sérstaklega með atferlismótun, þar sem nemendum er hjálpað að breyta hegðun sinni og efla sjálfsstjórn.

Unnið er að eftirfarandi markmiðum

 • að bæta líðan nemenda í skólastarfinu
 • að styrkja sjálfsmynd og félagslega færni nemenda
 • að nemendur fái kennslu við hæfi
 • að bæta mælanlegan námsárangur nemenda
 • að auka færni nemenda í samvinnunámi
 • að auka færni nemenda í sjálfstæðum vinnubrögðum
 • að auka metnað og áhuga nemenda
 • að stuðla að góðri skólasókn nemenda
 • að nemendur átti sig á gildi og nauðsyn góðrar grunnmenntunar
 • að hjálpa nemandanum að hafa stjórn á eigin hegðun

Náms- og atferlismótunarver  sinnir  þeim nemendum sem vegna erfiðleika í námi eða hegðunar geta ekki verið í hópi og þurfa tímabundið að komast í annað umhverfi þar sem eru færri nemendur og styttri vinnulotur. Nemendur vinna sig út úr verunum og í sinn hóp  með bættum námsárangri og breyttri hegðun.

Starfstilhögun

Nemendahópurinn í verunum samanstendur af nemendum úr mismunandi árgöngum sem eiga við náms – eða atferliserfiðleika að etja eða eru komnir á undan öðrum í náminu. Áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám og kennslu. Þetta felur meðal annars í sér getumiðaða samkennslu í smáum hópum þvert á árganga þar sem stutt er við sjálfstæð vinnubrögð og samvinnunám.

Hver nemandi tilheyrir ákveðnum árgangi en stundar nám sitt í verunum í einni námsgrein eða fleiri. Umsjónarkennarinn er lykilpersóna nemandans í skólastarfinu og fylgist því reglulega með framvindu hans þar.  Þegar kemur að ákvörðun um innritun, stöðumat og útskrift skulu allar ákvarðanir teknar í samráði við umsjónarkennara.

Mikil áhersla er lögð á samskipti við heimilin þar sem nemendur eiga að finna að fylgst er náið með þeim jafnt heima og í skóla. Umsjónarkennari eða kennari í veri upplýsir foreldra reglulega um stöðu nemandans. Heimanám og öflug samvinna við heimilið er nauðsynlegur þáttur í starfsemi veranna og er ætlað að tengja enn betur saman heimili og skóla. Með því eykst enn frekar þátttaka foreldra í námi og atferli barnanna.

Verklag

 • hver kennari ber ábyrgð á ákveðnum nemendum
 • einstaklingsnámskrá er unnin fyrir hvern nemanda
 • kennsluáætlun er unnin fyrir hvern nemanda
 • einstaklingsmiðuð námsefnisgerð/verkefnagerð
 • sjónrænt skipulag
 • félagsfærnisögur
 • Teacch-aðferð (Skipulögð kennsla)
 • reglulegir fundir með umsjónarkennurum/árgangakennurum/fagkennurum/foreldrum
 • gott upplýsingaflæði milli veranna, umsjónarkennara og foreldra
 • flæði milli veranna
 • tímabundin aðstoð inn í árganga

Hver kennari ber ábyrgð á ákveðnum nemendum

Allir nemendur sem koma í námsver eru á ábyrgð ákveðins kennara þar.  Ef nemandi innritast í stærðfræði verður hann í umsjón stærðfræðikennara, nemandi sem innritast í íslensku verður í umsjón íslenskukennara o. s.frv.  Ef nemandi innritast í fleiri en eitt fag, meta kennarar námsvers hvaða kennari í námsveri ber ábyrgð á viðkomandi nemanda.  Sá kennari sér um að einstaklingsnámskrár og kennsluáætlanir séu gerðar í samvinnu við fagkennara og fylgist með námi nemandans í námsverinu og skólasókn hans þar.  Þá leitast hann við að vera í góðu sambandi við nemandann, fagkennara og umsjónarkennara.

Nemendur í atferlismótunarveri eru á ábyrgð kennara atferlismótunarvers.

Einstaklingsnámskrá

Gerð er einstaklingsnámskrá fyrir alla nemendur sem koma í námsver með upplýsingum um kennsluþætti, kennsluefni, námsmat, skammtíma- og langtímamarkmið, styrkleika, áhugamál, náms­aðlögun, félagsfærni og samskipti. Sá kennari sem ber ábyrgð á nemanda í námsveri gerir einstaklingsnámskrá í samráði við fagkennara og umsjónarkennara.

Nemendur sem innritast í atferlismótunarver fá einstaklingsnámskrá með markmiðum og leiðum að  þeirri færni sem á að styrkja.  Nemendur í atferlismótunarveri sem ekki fylgja námskrá árgangsins fá einstaklingsnámskrá sem kennari atferlismótunarvers gerir í samráði við fagkennara og umsjónarkennara árgangsins.

Kennsluáætlun

Kennsluáætlun er útbúin  fyrir alla nemendur sem koma í námsver.  Kennsluáætlun skal aldrei gilda nema að hámarki í 4 vikur í senn.  Að þeim tíma liðnum skal endurmeta stöðu nemandans.

Námsefnisgerð/verkefnagerð

Kennarar í náms- og atferlismótunarveri sjá til þess að nemendur fái námsefni og verkefni við hæfi.  Mikilvægt er að vera í góðu samstarfi við fagkennara þegar val á námsefni fer fram.

Sjónrænt skipulag

Útbúið er sjónrænt skipulag fyrir þá nemendur sem það þurfa.  Í sjónrænu skipulagi felst m.a.

 • stundatafla
 • hegðun í kennslustundum, þ.e. upphaf, miðja og endir kennslustundar
 • vinnubrögð í kennslustundum, þ.e. á hverju á að byrja og viðfangsefni kennslustundarinnar

Félagsfærnisögur

Útbúnar  eru félagsfærnisögur fyrir þá nemendur sem það þurfa en í þeim felast m.a. leiðbeiningar um

 • hegðun í kennslustundum
 • hegðun í frímínútum
 • fara eftir skólareglum
 • félagsleg samskipti

Teacch aðferð (skipulögð kennsla)

Í skipulagðri kennslu felst m.a.

 • sjónrænt, skipulagt vinnuumhverfi eftir ákveðnu vinnukerfi
 • sjónræna umhverfið segir barninu hvar á að byrja og hvenær vinnu lýkur
 • umbun/verðlaun eftir vinnu og  einnig  inn á milli verkefna ef þarf
 • hæfilegur fjöldi verkefna á dag
 • fjölbreytileg verkefni
 • verkefnaval og vinnuumhverfi í samræmi við þroska barnsins

Fundir með umsjónarkennurum árgangsins/fagkennurum/foreldrum

Til að nám nemandans í náms- og atferlismótunarveri verði eins markvisst og kostur er,   er nauðsynlegt að kennarar hans hafi  gott upplýsingarflæði sín á  milli og gott samband sé á milli  heimilis og skóla.   Fundi náms- og atferlismótunarverskennara með öðrum kennurum sem koma að nemandanum og foreldrum skal halda eins oft og þurfa þykir.

Gott upplýsingaflæði milli náms- og atferlismótunarvers og foreldra

Til að halda foreldrum vel upplýstum um nám barna sinna í náms- og atferlismótunarveri er nauðsynlegt að vera með gott upplýsingaflæði á milli funda.

Flæði milli námsvera

Nemandi sem hefur innritast í atferlismótunarver og hefur náð settum markmiðum um hegðun, getur farið eftir útskrift þar í námsver,  ef hann þarf á sértækri námslegri aðstoð að halda.